U bent hier:

New Year, New Laws!

Het is inmiddels alweer een aantal weken geleden; je stond met een oliebol en een glas champagne in je hand het nieuwe jaar in te luiden. Het geluid van het siervuurwerk buiten galmde – ondanks het vuurwerkverbod – triomfantelijk door je oren. Met een nieuw jaar gaan nieuwe wetten en regelgeving gepaard. Middels dit artikel zetten wij enkele juridische veranderingen voor je op een rij!

Ingroeiquotum man-vrouw verhouding

Om te beginnen is er op 1 januari een ingroeiquotum ingesteld dat moet zorgen voor een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. Dit quotum stelt dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en ten minste één derde deel uit vrouwen. Middels deze regeling moet het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van ondernemingen evenwichtiger worden.

Misbruik sekswerkers

In Nederland is het zijn van prostituee een legaal beroep. Velen doen dit ook vrijwillig, maar dit is niet altijd het geval. Vanaf 2022 zal het verboden zijn om seks te kopen van sekswerkers waarvan men weet dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is in december 2021 de campagne ‘Niet alles is wat het lijkt’ gestart waarin duidelijk wordt gemaakt dat niet elke sekswerker vrijwillig dit beroep uitoefent.

Strafrechtelijke aanpak ondermijning

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Deze vorm van criminaliteit heeft tot doel het verdienen van zoveel mogelijk geld, waarbij vaak geweld, bedreiging en intimidatie komt kijken. Met de komst van het nieuwe wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit worden verschillende vormen van faciliterende criminaliteit zwaarder bestraft en kan het Openbaar Ministerie vaker op treden. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het criminele proces te verstoren, waardoor crimineel gedrag niet loont en de samenleving er geen last meer van heeft.

Opvoeding kinderen in BES-eilanden

In het Burgerlijk Wetboek van het Europese deel van Nederland stond al vastgelegd dat het niet toegestaan is om gebruik te maken van geestelijk dan wel lichamelijk geweld bij het opvoeden van een kind. Ook is het niet toegestaan om een kind te vernederen. Ouders zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind. Deze regeling is sinds 1 januari 2022 ook toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek BES.

Inburgering

In Nederland geldt er een inburgeringsplicht voor mensen die voor een lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen. Deze plicht bestaat uit het leren van de Nederlandse taal en wordt er verwacht dat je weet hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt. De nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 in werking is getreden, zorgt ervoor dat het inburgeringstraject sneller te doorlopen valt. De gemeenten zijn door het intreden van de wet namelijk verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van zogeheten inburgeringsplichtigen gedurende hun inburgering.

Compensatie hogere energieprijzen

In het kort hebben de toenemende vraag naar energie, het gastekort, de weersomstandigheden en de hoge prijs van CO2-emissierechten ervoor gezorgd dat de energieprijzen ontzettend hoog zijn. Om mensen tegemoet te komen wordt de energiebelasting, enkel in 2022, op drie punten verlaagd. Er zal een verhoging zijn van € 265,- op de belastingvermindering. Het elektriciteitstarief in de energiebelasting van de eerste verbruiksschijf in 2022 wordt met € 0,05436 per kWh verlaagd en het tarief in de energiebelasting van de tweede verbruiksschijf elektriciteit in 2022 gaat met € 0,859 omlaag; het tarief in de derde verbruiksschijf met € 0,201.

Handelsregister schermt woonadressen af

In het nieuwe jaar zullen alle adresgegevens van ondernemers en bestuurders worden afgeschermd door de Kamer van Koophandel. Dit heeft tot gevolg dat enkel overheidsinstanties of beroepsgroepen, die hier wettelijk toestemming voor hebben ontvangen, de woonadressen kunnen inzien. Hierbij kun je denken aan advocaten of deurwaarders.

Verhoging MIA

Er komt een verhoging van de Milieu Investeringsaftrek. De MIA is een fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit moet bijdragen aan een groenere samenleving. Zo hoeven ondernemers minder inkomsten- en vennootschapsbelasting te betalen. De percentages veranderen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Verhoging minimumloon

Per 1 januari 2022 is er een verhoging van het minimumloon. Klik hier voor de volledige bruto bedragen: Bedragen minimumloon 2022 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Maatregelen om roken te ontmoedigen

We zijn het al een tijd gewend: het is verboden om te roken in de horeca, openbare gebouwen en semi-publieke sector, denk hierbij aan de ziekenhuizen en stations. Vanaf 2022 zal dit nog meer ingeperkt worden: rookruimten op de werkplek zijn vanaf het nieuwe jaar ook niet meer toegestaan. Daarnaast komt er een verbod op alle sigarettenautomaten in bijvoorbeeld nachtclubs en cafés.

Verbieden radicale of extremistische rechtspersonen

Er komt een verruiming van de mogelijkheid tot het verbieden van radicale of extremistische organisaties, waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. Indien een dergelijke organisatie handelt in strijd met de openbare orde, zal dit kunnen leiden tot een verbodenverklaring of ontbinding van de rechtspersoon. Daarnaast zal een rechter de mogelijkheid krijgen om in het belang van de openbare orde, activiteiten van de rechtspersoon stop te zetten.

Ben je benieuwd welke wetten en regels nog meer hun intrede hebben gedaan in het nieuwe jaar? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Bronnen

Nieuwe wetten per 1 januari 2022 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Wat is inburgering? (vluchtelingenwerk.nl)

Waarom stijgen de energieprijzen? | Pure Energie (pure-energie.nl)

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) (belastingdienst.nl)

Steunpercentages Milieu-investeringsaftrek (MIA) | Prinsjesdag: Belastingplan 2022 | Rijksoverheid.nl